Rijkssubsidie voor innovatieproject Digital Twin


Een consortium bestaande uit het RIVM, de gemeenten Amersfoort en Zwolle, Provincie Utrecht en Future City Foundation (partners van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, DKH GSL), krijgt subsidie van het Innovatiebudget Digitale Overheid om een generieke koppeling te maken tussen rekeninstrumenten en digital twins. Het doel van deze ontwikkeling is om de kwaliteit van ruimtelijke plannen te verhogen en het participatieproces met inwoners te bevorderen. Het project ‘Generieke koppeling data- en kennisinstrumenten aan 3D-omgevingen’ is onderdeel van de innovatielijn ‘Digital Twin’ van de DKH GSL. De innovatielijn kent met deze rijkssubsidie een vliegende start.

Om de digitale dienstverlening van de overheid te bevorderen, ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken nieuwe, innovatieve manieren van werken met het Innovatiebudget Digitale Overheid. Experimenteren, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en connecties met nieuwe partijen staan hierbij centraal. Het project ‘Generieke koppeling data- en kennisinstrumenten aan 3D-omgevingen’ van RIVM, gemeenten Amersfoort en Zwolle, provincie Utrecht en Future City Foundation is een van de gehonoreerde voorstellen.

Kennis en 3D-modellen koppelen
Kennisinstellingen zoals het RIVM beschikken over verschillende rekeninstrumenten die ruimtelijke maatregelen kunnen doorrekenen op onder meer gezondheidseffecten. Deze kennis is echter niet altijd makkelijk beschikbaar voor gemeenten. Door die kennis te koppelen aan 3D-planomgevingen die gemeente al gebruiken bij het ontwerpproces, worden de verwachte effecten al vroeg in het planproces zichtbaar gemaakt. Daarnaast is de verwachting dat de visualisatie in 3D een positieve bijdrage levert aan het participatieproces, omdat deze 3D-weergave beter aansluit bij de belevingswereld van inwoners.

Casussen in Amersfoort en Zwolle
Het project ‘Generieke koppeling data- en kennisinstrumenten aan 3D-omgevingen’ richt zich op twee casussen in de gemeente Amersfoort en de gemeente Zwolle. De koppeling van rekeninstrumenten van het RIVM (zoals de Groene Batenplanner) en 3D-omgevingen van marktpartijen Tygron en ESRI maakt het mogelijk om ruimtelijke plannen in 3D te ontwerpen én door te rekenen op bijvoorbeeld effecten op gezondheid, huizenprijzen en verkoeling. Door de koppeling generiek te maken, kunnen op termijn meer data- en rekeninstrumenten beschikbaar komen binnen 3D-planomgevingen. Denk bijvoorbeeld aan de data van de Snuffelfiets.

Snel en concreet aan de slag
Met deze subsidie kan het consortium van RIVM, gemeenten Amersfoort en Zwolle, provincie Utrecht en Future City Foundation snel en concreet aan de slag met de Innovatielijn Digital Twin van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Die samenwerking zorgt bovendien voor een bredere beschikbaarheid van de opgedane kennis.

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven
De DKG GSL is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties, waar ook de Future City Foundation partner van is. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.