Verlenging City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Toepassen en opschalen


Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We gaan deze City Deal op 1 januari voortzetten. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.

Om dat te bereiken hebben ondertussen 63 partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ondertekend. Zij werken samen om de kansen van digitalisering en technologisering te benutten om onze regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken. De ondertekenaars van de City Deal zien dat digitalisering en technologisering de volgende verandering behelst: door digitalisering en technologisering worden alle objecten en gebruikers daarvan in het fysieke domein met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Dat betekent dat alle onderdelen van die fysieke ruimte, en alle mensen die daar zijn, met elkaar kunnen communiceren. De verwachting is dat de afstand tussen regio’s, steden en dorpen minder relevant en de samenleving flexibeler wordt. En dat er daardoor meer behoefte ontstaat aan betekenisvolle en uitgesproken plekken, want met een flexibeler samenleving zijn mensen in principe bij voorkeur op de plek die ze op dat specifieke moment het aangenaamst vinden. Net als alle City Deals, maakt ook ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ onderdeel uit van het programma Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met succes, want er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om de Crowd Safety Manager  te toetsen op Scheveningen. Op 27 juni 2022 is de City Deal Slim Maatwerk ondertekend waarin de focus ligt op het sociaal domein en waarin het doel is om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen.

De afgelopen jaren hebben de partners stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise en daardoor ontstaat er meer snelheid in innovatie. Er is een groot en stevig smartcitynetwerk ontstaan dat de komende jaren grote stappen wil zetten.

Want we hebben hiermee de goede basis gelegd om op een democratische manier de kansen te benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. En daar willen we nu echt mee aan de slag. Daarom willen we een volgende stap zetten met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ waarbij we focussen op toepassen en opschalen van kennis en netwerk.

Dat doen we als volgt:

1 >> Platform – De City Deal vormt het grootste smartcitynetwerk van Nederland met deelnemers uit alle geledingen van het smartcitywerkveld die samen aan de slag zijn met het realiseren van slimme, duurzame en democratische steden. Daarvoor ontwikkelen we een online platform voor uitwisseling van kennis en competenties en organiseren we evenementen.

Met dit netwerk gaan we de slag in showcases en communities of practice

2a >> Praktijk – We initiëren Slimme Stad Showcases. Daarmee ontsluiten we de slimmestadpraktijk voor iedereen. Kortom, letterlijk een slimme stad, zo doe je dat.

2b >> CoP’s – We zetten communities of practice (CoP’s) op. Daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over een bepaald onderwerp centraal. Zo voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

In de bijeenkomsten in de showcases en CoP’s zoeken we naar vragen die opgelost moeten worden

3 >> Oplossingen – Samen met partners ontwikkelen we nieuwe smartcityoplossingen die een antwoord geven op de grote opgaven in ons land, de werking van de slimme stad verbeteren en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Daarbij focussen op product- en procesvragen.

Dit alles doen we op verzoek van het Ministerie van BZK (programma Agenda Stad) in samenwerking met Stedennetwerk G40. We werken nauw samen met de City Deal ‘Slim Maatwerk’, het Ecosysteem ‘Dutch Metropolitan Innovations’ en uiteraard met onze partners, want de City Deal is een samenwerking tussen partijen die willen innoveren en experimenteren en die de kansen van digitalisering en technologisering willen benutten om in Nederland en daarbuiten de sustainable development goals te halen, problemen in het sociaal domein op te lossen en om onze samenleving democratischer te maken.

Meer informatie

>> Dit is een samenvatting van de plannen. Een uitgebreidere versie leest u hier.
>> Alle up-to-date informatie m.b.t. de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, is te vinden op de officiële City Deal pagina.
>> Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de programmamanager van deze City Deal: Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl