Workshop ‘Belangen borgen in de digitaliserende gemeente’


We leven in een interessante tijd. De opkomst van technologisering en digitalisering verandert de manier waarop we leven en dus ook de steden en dorpen waarin we leven. Dat gebeurt met een impact die vergelijkbaar is met de uitrol van elektriciteit en met een ongekende snelheid. Dat biedt mooie kansen om de steeds complexere uitdagingen van onze steden en dorpen op een nieuwe manier op te lossen en de stad duurzamer te maken, efficiënter te laten functioneren en leefbaar te houden. Dat gebeurt hier en nu. Maar als we willen dat er daadwerkelijk sprake is van technologische vooruitgang, moeten we ook keuzes maken over hoe de techniek onze leefomgeving beïnvloedt. Gedegen politieke keuzes over nieuwe publieke waarden. Verstandige keuzes over welke techniek we daarvoor inzetten. Doordachte ontwerpkeuzes over de inrichting van onze steden en dorpen.

Smart & Leefbaar cover

Daarom hebben wij het boek “Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente” geschreven. Daarin laten we zien hoe gedegen politieke keuzes gemaakt kunnen worden over het digitaliseren en technologiseren van de gemeente. Dat doen we aan de hand van de zeven, door het Rathenau Instituut opgestelde, publieke waarden (privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsevenwicht). Per waarde geven we aan wat het wettelijk kader is, welke sociale en economische aspecten een rol spelen en welke afwegingsruimte er is voor gemeenten. De volgende stap is het toepassen van deze principes in de lokale politiek. Daarvoor hebben we een workshop ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Voor elk van de zeven publieke waarden (privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, machtsevenwicht) hebben we onderzocht welke wet- en regelgeving er bestaat en hebben we geïnventariseerd welke bestuurlijke afwegingsruimte een gemeente heeft en hoe die eruit zou kunnen zien. We schrijven dus geen keuzes voor, maar geven de handvatten om die keuzes te maken. We willen met de deelnemers aan de workshop het gesprek aan over die keuzes en mensen zelf te laten ervaren welke keuzes er zijn. Deze eerste stap gaat over bewustwording. Wij hopen dat na deze eerste bewustwordingsstap, de lokale politiek en ambtelijk apparaat actief aan de slag gaat met deze publieke waarden en dat zo digitalisering en technologisering gelijk op gaat met de leefbaarheid in de gemeente Delft. Om de bewustwording te verkrijgen stellen we de volgende workshop voor bestaande uit de volgende stappen:

Stap 1 – Voorbereiding

In een voorbereidend gesprek (kan ook telefonisch of via skype) zetten we op een rij wat de grootste opgaven zijn in de drie pijlers (sociaal, fysiek en economisch) van uw gemeente. Hierbij sluiten we aan bij het collegeakkoord of andere relevante beleidsstukken. Deze nemen we als leidraad voor de bijeenkomst. Ter voorbereiding hierop lezen we ons in, in relevante stukken (collegeakkoord, visiedocumenten etc.).

Stap 2 – Bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur zetten we de volgende stappen:

  1. Inleiding door wethouder of andere voorzitter die kort de lokale context schetst (15 minuten)
  2. Inleiding Future City – Wat is digitalisering en technologisering? Wat is er aan de hand? Hoe verandert onze samenleving? Wat is die visie van de Future City Foundation hierop? (20 minuten)
  3. Bij u? – Hoe werkt dat door in uw gemeente? We benoemen 3 opgaven (uit het collegeakkoord) en bij elk van de doelen wordt de koppeling gelegd met technologisering en digitalisering. De vraag is: hoe werkt digitalisering door op dit onderwerp. Maar ook, welke ethische en politieke dilemma’s ontstaan hier? (20 minuten incl. discussie)
  4. Juridische context – We geven een inleiding op de juridische context. Welke wet- en regelgeving bestaat al? Hoe kunt u zelf zaken regelen. Daarbij gaan we dieper in op de “Modelverordening smartcitytoepassingen in de openbare ruimte” die Anita Nijboer (Partner bij Kennedy van der Laan) heeft geschreven. (20 minuten incl. discussie)
  5. Ethiek en politiek – We diepen de ethische discussies verder uit aan de hand van ons boek ‘Smart & Leefbaar’. We beginnen met een uitleg van de dilemma’s en de bestuurlijke afwegingsruimte. Welke dilemma’s bestaan? Wat houden ze in? We koppelen ze zoveel mogelijk aan de drie onderwerpen die we eerder hebben benoemd (30 minuten incl. discussie)
  6. Bestuurlijke afwegingsruimte – We vragen de deelnemers aan de bijeenkomst zelf hun bestuurlijke afwegingsruimte te bepalen aan de hand van het door ons ontwikkelde invulformulier. Ook gebruiken we de onlineversie hiervan. (10 minuten)
  7. Terugkoppeling – We bekijken de benoemde onderwerpen opnieuw, maar nu aan de hand van de benoemde ethische dillema’s. Zijn mensen anders over de onderwerpen gaan denken? Deze discussie verbreden we naar waar de groep behoefte aan heeft. (20 minuten)

Met wie?

Deze workshop wordt georganiseerd door de Future City Foundation, een ‘movement of communities’. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

We denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen. Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en co-creatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen.

“Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente” is ontstaan in dit netwerk en uitgewerkt in samenwerking met Ekelmans & Meijer Advocaten, de Economic Board Utrecht en de gemeente Amersfoort.

Aan de beschreven workshop werken de volgende mensen mee:

  • Anita Nijboer – Partner bij Kennedy van der Laan. Ze adviseert en procedeert op het terrein van het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en privacyrecht. Anita geeft regelmatig cursussen op het gebied van het omgevingsrecht. In die hoedanigheid is ze ook gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam en docent bij het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht (de SSR). Anita is bovendien een van de auteurs van ons boek.
  • Jan-Willem Wesselink – Als programmamanager bij de Future City Foundation is hij bezig met technologisering van onze steden en dorpen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de visie van de Foundation. Als hoofdlaborant bij het Kennislab voor Urbanisme denkt hij out-of-the-box en oplossingsgericht tegelijkertijd. Dat doet hij met jongprofessionals. Hij is een van de auteurs van het boek “Smart & Leefbaar”.

Kosten

De totale workshop kost 3.000 euro (excl. btw).

In deze variant geven Anita Nijboer en Jan-Willem Wesselink samen de workshop. Het is ook mogelijk stap 4 over te slaan (dan is er is geen aandacht voor de juridische kant) en verzorgt Jan-Willem Wesselink de workshop alleen. Die variant kost 2000 euro. Beide varianten zijn exclusief kosten voor locatie en catering (we gaan ervan uit dat u die kosten op u neemt).

Op dit voorstel zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.